Nasza Akademia Szkoleniowa

Nasza Akademia Szkoleniowa

Regulamin Konkursu

REGULAMIN MISTRZOSTW Lash It On!

Postanowienia ogólne
1
Niniejszy regulamin określa warunki, udziału w konkursie, w którym nagrodą główna jest Mercedes Smart, ufundowaną przez firmę Versada Adriana Panfil.

Przedmiotem konkursu są Międzynarodowe Mistrzostwa Przedłużania Rzęs – Lash It On!

2
Organizatorem konkursu jest Firma Versada Adriana Panfil ul. Olgierda 6, 81-534 Gdynia
NIP: 957-021-48-66.

3
Zapisy trwają od 17 listopada 2017 do 26 stycznia 2018r.

4
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w losowaniu.

Warunki uczestnictwa
6
Uczestnikiem może zostać każdy, kto zajmuje się przedłużaniem rzęs i posiada odpowiednie dyplomy potwierdzające kwalifikacje, który należy przesłać do organizatora (Certyfikat 1:1).

7
Warunkiem wzięcia udziału w mistrzostwach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, wraz z aktualnymi danymi osobowymi i wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 250 PLN (uiścić go należy do 3 dni od rejestracji).

Każdy uczestnik musi rejestrować się samodzielnie, nie ma możliwości rejestracji innych uczestników w swojej rejestracji.

8
Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się zarówno kolejność zgłoszeń jak i również data wpłaty zadatku lub pełnej sumy udziału.

1 Dyscyplina 500 PLN / 130 EURO
2 Dyscypliny 700 PLN / / 175 EURO
3 Dyscypliny 1000 PLN / 245 EURO
4 Dyscypliny 1100 PLN / 270 EURO
5 Dyscyplin 1200 PLN / 290 EURO
6 Dyscyplin 1300 PLN / 315 EURO
7 Dyscyplin 1400 PLN / 340 EURO

W razie rejestracji, gdy już nie będzie miejsc, Organizator deklaruje się do dokonać zwrotu kwoty na konto Uczestnika.

Dane do przelewu w PLN:
Bank: Multi Bank:
Nr konta: 15 1140 2017 0000 4402 0599 3524
Swift : BREX PL PW MUL
Tytuł przelewu: Mistrzostwa / Imię i Nazwisko / Ilość Kategorii

Konto do wpłat w EURO
Bank: Multi Bank:
Nr konta : PL 98 1140 2017 0000 4712 0092 5636
Swift: BREX PL PW MUL
Tytuł przelewu: Mistrzostwa / Imię i Nazwisko / Ilość Kategorii

Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej do 26 stycznia 2018.

9
Kategorie do wyboru:

1:1
VOLUME 2D-3D
VOLUME 4D i plus
Modelowanie Brwi (regulacja damskich brwi wraz z koloryzacją)
Lash 4 Men plus brow (stylizacja rzęs oraz regulacja wraz z koloryzacją brwi dla    mężczyzn)
Laminacja (Lifting rzęs)
Lash Art Temat OCEANIA
Bilety V.I.P. 2200 PLN – możliwość z korzystania z nieograniczonej ilości dyscyplin dla jednego uczestnika plus konferencja

Konferencja 1300 PLN, dla uczestników mistrzostw 900 PLN

Aby konkurencja się odbyła w danej dyscyplinie musi być minimum 10 uczestników. W innym przypadku dana dyscyplina się nie odbędzie, a uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w innej kategorii wiekowej lub dostanie zwrot kosztów.

10
W każdej z kategorii wziąć udział mogą osoby początkujące i zaawansowane:

Junior – mniej niż rok doświadczenia pracy oznacza to rozpoczęcie pracy w zawodzie stylisty rzęs potwierdzony pierwszym dyplomem. Udowodnienie kłamstwo spowoduje dyskwalifikację.
Master – powyżej 12 miesięcy do 3 lat doświadczenia.
Expert – osoby z ponad trzyletnim doświadczenie oraz instruktorzy.
Modelowanie brwi, Laminacja oraz Lash Art Topic OCEANIA.

Junior – mniej niż rok doświadczenia pracy oznacza to rozpoczęcie pracy w zawodzie stylisty rzęs potwierdzony pierwszym dyplomem. Udowodnienie kłamstwo spowoduje dyskwalifikację.
Expert – wszystko powyżej Junior
Od każdego uczestnika wymagane jest przesłanie Dyplomu 1:1.
Do Kategorii 2D-3D, 4D i plus oraz Lash ART wymagany jest pierwszy dyplom z metody objętościowej.”

JEŻELI UCZESTNIK JEST INSTRUKTOREM / NAUCZYCIELEM AUTOMATYCZNIE KLASYFIKUJE SIĘ DO GRUPY EXPERT!!!!

Ocenie podlega:

poziom utrudnienia stylizacji rzęs
poziom oraz oryginalność wykonania dekoracji wokół oczu jak również projektu
czystość wykonanej pracy
Zwracamy uwagę, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji przedstawionych przez uczestnika Mistrzostw. Jeżeli Organizator wykryje oszustwo, ma prawo zdyskwalifikować uczestnika i pozbawić go wszystkich tytułów. Do dnia 26 stycznia 2018 czekamy na wasze zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie ujawnienie listy uczestników wraz z kategoriami w dniu 1 lutego 2018. W razie jakichkolwiek roszczeń/ wątpliwości co do wiarygodności uczestników mają Państwo możliwość zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty udostępnienia listy uczestników w innym przypadku Organizator uznaje temat za zamknięty.

11
Uczestnik zobowiązuje się wykonać rzęsy oraz dekoracje wokół oczu własnoręcznie.

12
W przypadku wątpliwości organizator zastrzega sobie prawo do zwołania komisji.

13
Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmy realizowane podczas wydarzenia organizator ma prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych jak również redakcyjnych.

14
W trakcie Mistrzostw Uczestnicy korzystają z własnych materiałów i akcesoriów, niezbędnych do wykonania aplikacji rzęs + Lampy.

Uczestnik zobowiązany jest przyjść z własną modelką, która powinna mieć powyżej 18 roku życia.

Uczestnik mistrzostw nie ma możliwości opuszczać sali konkursowej bez zgody osoby odpowiedzialnej za porządek w trakcie mistrzostw.

Organizator lub członek jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad.

Organizator zapewnia: krzesło oraz łóżko.

Zakazane są:

rzęsy na pasku,
gotowe rzęsy,
gotowe kępki rzęs,
pióra, cyrkonie i inne dodatki,
makijaż oka modelki (chyba że w kategorii ART.)
rozpoczęcie aplikacji przed oficjalnym startem (praca rozpoczyna się po sygnale Jury)
głośne, naganne, zachowanie podczas mistrzostw, rozmowy przez telefon komórkowy
Po zakończeniu każdej konkurencji, Jury zastrzega sobie min. 2 godziny, podczas których modelka musi być do ich dyspozycji.

Rejestracja odbywa się godzinę przed rozpoczęciem każdej dyscypliny (aż do rozpoczęcia danej dyscypliny). W jednym czasie można zarejestrować się na wszystkie kategorie.

Należy zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu na każdą kategorię, ponieważ Organizator nie odpowiada za spóźnienia uczestników.

Uczestnicy w trakcie trwania mistrzostw zobowiązani są do noszenie ubioru kosmetycznego.

Skład sędziowski zostanie podany wcześniej.

III.              Nagrody

Nagrodą główną jest nowy samochód Mercedes Smart o wartości około 45 000 PLN brutto.

Organizator pobierze od przyznanej nagrody zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % kwoty brutto samochodu i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, Zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL).

Dodatkowo zwycięzca, aby odebrać nagrodę będzie zobowiązany do wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego na konto organizatora konkursu, nr konta

Dane do przelewu w PLN:

Bank: Multi Bank:

Nr konta: 15 1140 2017 0000 4402 0599 3524

Swift : BREX PL PW MUL

15
O zwycięstwie nagrody głównej Uczestnika w Mistrzostwach/ Konkursie oraz prawie do nagrody decydować będzie maksymalna liczba punktów zdobytych w kategoriach. Czym większa liczba kategorii w których bierze udział Uczestnik, tym większe szanse na zwycięstwo. Tym samym zwycięzcą Mistrzostw pozostanie Uczestnik, którego wynik (uzyskana punktacja) uplasował się na odpowiedniej pozycji w rankingu całych Mistrzostw.

Pozostałe nagrody.

O zwycięstwie Uczestnika w Mistrzostwach w danej kategorii oraz prawie do nagrody decydować będzie maksymalna liczba punktów zdobytych w kategorii, w której bierze udział. Tym samym zwycięzca Mistrzostw pozostanie Uczestnik, którego wynik (uzyskana punktacja) uplasował się na odpowiedniej pozycji w rankingu dla danej kategorii zgodnie z zasadami wyłaniania zwycięzców.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw
16
Wyniki losowania zostaną ukazane podczas Gali w dniu 24.02.2018 roku pod adresem ul. Chłodna 51.
Postanowienia końcowe
17
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w formie publikacji \ na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.)

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

18
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw jest Versada Adriana Panfil z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olgierda 6,81-534 Gdynia. Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Mistrzostwach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

19
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowe www.secretlashes.pl, Facebook Secret Lashes.

20
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wpłata zadatku oznacza pełną akceptację regulaminu.

Menu