REGULAMIN KONKURSU „SECRET KONKURS”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie SECRET KONKURS na profilu Facebook Secret Lashes.
1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest: firma Adriana Panfil Versada z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olgierda 6, 81-534 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414701, o kapitale zakładowym 454 150,00 złotych, NIP: 679-308-0390.
1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Secret Lashes.
1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od 13 listopada 2018 r. godz. 16:30 do 30 listopada 2018 r. godz. 23:59.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.6. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram – na profilu Organizatora (Odpowiedzi można udzielać do 30 listopada 2018 r. do godziny 23:59.)
2. UDZIAŁ W KONKURSIE:
2.1.2.Uczestnik swoim udziałem w Konkursie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa do ochrony wizerunku oraz bezprawnie udostępniać dane osobowe osób trzecich.
2.2. Uczestnik konkursu przesyłając swoją odpowiedź w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Secret Lashes na potrzeby działań marketingowych.
2.3. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi w określonym czasie trwania konkursu w dodanym komentarzu pod postem konkursowym wrzucić zdjęcie wykonanej przez siebie aplikacji rzęs z wykorzystaniem produktów Secret Lashes oraz wrzucić to samo zdjęcie na swoim profilu na Instagramie oraz oznaczyć je hasztagiem #HypnotizingLashes.
2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Odpowiedź Konkursowa/Zgłoszenie konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 9.5. niniejszego Regulaminu.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyświetlania wybranych Odpowiedzi konkursowych na stronie organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę i nie będzie z powyższego tytułu występował z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora.
2.6 Aby konkurs został rozstrzygnięty musi liczyć co najmniej 5 zgłoszeń, w przypadku gdy jest ich mniej konkurs może zostać przedłużony przez Organizatora, o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez fanpage na Facebooku.
3. NAGRODY:
3.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi, którego praca została oceniona jako najlepsza zostanie przyznana nagroda opisana w poście konkursowym.
3.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w dniu 3 grudnia 2018 r., po godzinie 12:00 na profilu Secret Lashes.
3.3. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.
4. WYKORZYSTANIE ODPOWIEDZI/PRAC KONKURSOWYCH:
4.1. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi/Prac Konkursowych stworzonych przez danego Laureata na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania wytwarzanych egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w prasie, w radiu lub telewizji.
4.2. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Odpowiedzi/Prac Konkursowych, na polach eksploatacji wskazanych w powyżej.
4.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Odpowiedzi/Prac Konkursowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.4. Poprzez przesłanie Odpowiedz/Prac Konkursowych Laureat Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi/Prac Konkursowych oraz że Odpowiedzi/Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem Odpowiedzi/Prac Konkursowych przez Organizatora. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z Pracami Konkursowymi, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
4.5. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Prac Konkursowych na osoby trzecie bez zgody Laureata, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU.
5.1. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną zgodę, w celach marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestniczenie w Konkursie.
5.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, potwierdzonych zarzutów związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych odpowiedzi, zdjęć, lub podejrzeń dotyczących autorstwa stylizacji rzęs, Organizator zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
6.2. Postanowienie, objęte pkt.9.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
6.4. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
6.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
6.7.Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
6.9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

Odbierz rabat 10%

Zapisz się na nasz newsletter i uzyskaj rabat -10% do wykorzystania w sklepie online Secret Lashes

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych